Köpvillkor

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag – Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Priser
Alla priser som anges på våra sidor bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats. Med kontant betalning avses direktbetalning vid hämtning av vara/varor hos karolin-design, kortbetalning samt betalning mot faktura. Fraktkostnad tillkommer samtliga beställningar som ej hämtas hos karolin-design, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.

Beställning
Beställningar sker via Internet. Men vi tar även emot beställningar på annat sätt än via vårt shoppingsystem på vår hemsida. Vi accepterar således beställningar via ordinarie mail, telefon och vid besök i vårt showroom. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Leveranser
Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Bussgods, Posten eller ASA Transporter, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Om beställda varor ej avhämtas/emottas debiteras fraktkostnader tur & retur enligt vald speditörs prislista. Fakturadatum likställs med datum för returneringsdatum. Efter förfallodatum debiteras 50 SEK påminnelseavgift tillsammans med dröjsmålsränta enligt räntelagen, 2% per månad. Om fakturan ej betalas skickas ärendet till Intrum Justitia alt. Kronofogdemyndigheten. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas, det vill säga då du får meddelandet om att din order är behandlad. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts in speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss. Du som kund har dock rätten att häva köpet utan kostnad vid eventuell försening.

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Leveranstider
Alla av oss saluförda varor är på hemsidan markerade med leveransindikering. Vi reserverar oss för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa leveransindikeringar, vilka kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnd vara är detta att betrakta såsom en ny order. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund. I normala fall levereras varorna vardagar innan klockan 17.00, så se till att du är på plats och kan ta emot dem då det gäller hemleverans. Köparen har rätt att häva köpet om denne inte godkänner ny föreslagen tid vid försenad leverans. Har köparen betalat i förskott och vill häva köpet på grund av försenad leverans betalar vi tillbaka pengarna inom 30 dagar.

Returer
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig, i fall identisk vara ej finnes tillgänglig, vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer, i samma skick som när du köpte varan. Det är viktigt att varan är oanvänd och i obruten originalförpackning; du bifogar fakturan alt. kvittot samt uppgifter om hur du vill att återbetalningen ska ske. Vi löser inte ut varor som återsänds mot postförskott eller efterkrav. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen. För frågor som rör ångerrätten kan du kontakta oss med hjälp av informationen på sidan kontakta oss.

Öppet köp
karolin-design erbjuder inte öppet köp gällande varor som kund beställt och köpt i vårt showroom. Är varan beställd genom vår hemsida, över telefon eller på annat sått på distans hänvisar vi till ångerrätten ovan.

Bytesrätt
Karolin-design erbjuder bytesrätt, inom 7 kalenderdagar, för varor som kund beställt och köpt i vårt showroom, detta undantag utgående varor, mäss- och visningsexemplar samt i övrigt varor med nedsatt pris. Återlämnande av vara vilken returneras med hänvisning till bytesrätt sker på kunds bekostnad då vi ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Kund ombesörjer således själv återtransport av vara till vårt showroom; i annat fall tillkommer fraktkostnad. Vara skall återlämnas oskadad och i obrutet originalemballage, i samma skick som när kund köpte varan och enligt våra rekommendationer. Det är viktigt att varan är oanvänd, att kvitto alt. faktura bifogas samt om möjligt uppgifter om vilken eller vilka varor du vill byta till. I stället för varor kan tillgodokvitto erbjudas.

Transportskada
Det är viktigt att du vid mottagandet av leveransen kontrollerar varan ordentligt. Om det är uppenbart att varan är skadad p.g.a. transporten gör du en reklamation hos vår speditör (normalt Bussgods, Posten alt. ASA Transporter), i annat fall ber du speditören/chauffören notera skadan på följesedeln/fraktsedeln. Både du och speditören/chauffören skall skriva på. Låt speditören/chauffören returnera varan. Om det inte är uppenbart att varan är skadad (dolt fel) behöver du säkra bevis på skadan, till exempel genom att spara emballage. Spara både den skadade varan och emballaget inför besiktning av skadan. Om du har möjlighet är det bra att kunna ta digitala bilder på skadan. Om felet är dolt måste du hinna upptäcka och reklamera felet inom 5 dagar efter mottagandet. I annat fall godkänns inte transportreklamationen. Du har rätt att utan kostnad öppna förpackningen för att kontrollera att varan fungerar. Skall varan skickas tillbaka måste den vara i väsentligt oförändrat skick. Kontroll av vissa varors funktion (exempelvis spisar) kan påverka möjligheten att returnera varan i väsentligt oförändrat skick.

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Om du reklamerar inom två månader räknas det alltid som att det skett i rätt tid. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Under de första sex månaderna efter köpet är det säljarens sak att bevisa att felet inte fanns från början. Annars räknas felet som ursprungligt. När det har gått mer än sex månader efter köpet är det du som köpare som måste kunna bevisa att felet fanns från början. Din rätt att reklamera går enligt konsumentköplagen ut tre år efter det att du har tagit emot varan. För varor och tjänster som du köpt före den 1 april 2005 gäller dock fortfarande två års reklamationstid. Reklamation skall ej blandas ihop med ångerrätt då reklamation endast avser fel i varan. Vid reklamation ersätts du då felet är ursprungligt för eventuella fraktkostnader.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Svensk manual
Alla produkter vi säljer har en svensk manual i fysisk eller digital form när produkten så kräver det.

Användning
Alla produkter kan användas i sverige.

Säkerhet
Våra leverantörer för säkra betalningar med tillhörande logotyper finner du i kassan. De personuppgifter du anger vid beställning används bara internt av oss och kommer aldrig att delas med tredje part.

Fakturering via Kreditor
karolin-design har överlåtit fakturafordringar till Kreditor. Betalningsvillkor: http://www.faktureramig.se/

Garantier
Alla eventuella garantier gäller i sverige. För alla produkter gäller 1 års garanti där inget annat anges på produktnivå.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Support
För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe

Kontakt
I alla de fall då du behöver komma i kontakt med Karolin-Design är det kontaktuppgifterna som finns angivna på kontaktsidan på vår hemsida som man kan nå oss genom. Direktlänk till sidan: /contact.php

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.